งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23

Creative Learning for SMT Teachers 4.0

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดบูธในงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยการจัดงานครั้งนี้ทางบริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับสะเต็มเพื่อการศึกษา (STEM) เป็นการจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะความคิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม และแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด

ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมบูธ บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี อย่างมากมาย พร้อมทั้งได้ทดลองใช้เทคโนโลยี zSpace ด้วยตัวเอง หลาย ๆ คนจึงเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยี zSpace เป็นการผสมผสานกันระหว่าง AR (Augmented reality) และ VR (Virtual reality) เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เสมือนจริง ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาภายในและมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้แบบร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ