วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย) เข้าร่วมงานเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย) เข้าร่วมงานเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการประชุมวิชาการ

เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560

 

วรธันย์ เทคโนโลยีและนิวซีโน่(ประเทศไทย)

เข้าร่วมงานเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

         บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท นิวซีโน่(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงในโครงการประชุมวิชาการ "เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี2560" เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน จำนวน 200 คนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย

ก้าวเข้าสู่เภสัชศาสตร์ระดับภูมิภาคอาเซียน

        ศ.ศ.ภ.ท. และคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบันจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ประเทศไทยและคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 12 สถาบัน มีคณบดีหรือผู้บริหารระดับสูงของคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ และจะร่วมบรรยายความรู้ในการประชุมวิชาการซึ่งจะทำให้คณาจารย์เภสัชศาสตร์ในประเทศไทยได้รับรู้ เข้าใจ ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา
        เภสัชศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นข้อมูลในการสร้างความร่วมมือในกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ในงานประชุมวิชาการได้เปิดรับงานวิจัยการศึกษาเพื่อนำเสนอโปสเตอร์ และจัดให้มีการประกวดงานวิจัยการศึกษาในสาขาต่างๆดีเด่น และมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในสาขาการเรียนการสอน ด้านการสอนคลินิก การสอนทางด้านเภสัชศาสตรอุตสาหการ และการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์สังคม และการให้ความรู้การใช้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการศึกษา ทั้งการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ๆ