สื่อมวลชนเยี่ยมชมการใช้ zSpace ในการเรียนการสอนจริง

สื่อมวลชนเยี่ยมชมการใช้ zSpace ในการเรียนการสอนจริง

บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด เชิญสื่ิอมวลชนเยี่ยมขมการใช้ zSpace ในการเรียนการสอนจริง ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) จำกัด ได้เชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมการใช้ zSpace ในการเรียนการสอนจริงที่ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสื่อมวลชนจากช่อง 3 และช่อง 7 ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมการใช้ zSpace สื่อมวลชนได้มีการสัมภาษณ์ คุณ มีชัย วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา และ คุณ สมชาย จันทร์ปวน กรรมการผู้จัดการบริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด อีกด้วย ภายในงานสิ่อมวลชนให้ความสนใจใน zSpace เป็นอย่างมากและได้มีการเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆโรงเรียนมีชัยพัฒนาอีกด้วย

ภายบรรยากาศภายในงาน