พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี 

ภายในงานมีคณะครูและอาจาร์ยกว่า 40 ท่าน จากทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี  ร่วมไปถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆและโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยบริษัท วรธันย์ ได้นำผลิตภัณฑ์ zSpace ไปแสดงในงานและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคณะครูและอาจาร์ยร่วมไปถึง ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี) อีกด้วย

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน