กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

          ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด  ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูธกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย เด็กดี”  และแนวคิดการจัดนิทรรศการยังสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 โซน ดังนี้  โซนที่ 1 เด็กไทย หัวใจคุณธรรม, โซนที่ 2 เด็กไทย หัวใจสามัคคี, โซนที่ 3 เด็กไทย รู้คิดวิทยาศาสตร์, และโซนที่ 4 เด็กไทย รู้เท่าทันเทคโนโลยี

 

      

 

          โดยบูธของ บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด ได้อยู่ใน โซนที่ 4 เด็กไทย รู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้เข้าร่วมงานได้รู้เท่าทันเทคโนโลยี พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้และเล่นกิจกรรมผ่านเทคโนโลยี zSpace  นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่าง AR (Augmented reality) และ VR (Virtual Reality) เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เสมือนจริง ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาภายในและมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้แบบร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างรู้เท่าทันโลก เท่าทันเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วย

 

ภาพบรรยากาศภายในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 

  

  

 

    ​